De overeenkomst
De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder  (hierna: Tandheelkundig Centrum Volendam), daaronder begrepen diens medewerkers, en de patiënt. De algemene voorwaarden staan ter inzage op onze website www.tandheelkundigcentrumvolendam.nl, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Derden
Tandheelkundig Centrum Volendam is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Tandheelkundig Centrum Volendam is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling
De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

Afspraken dienen ten minste 2 werkdagen van tevoren voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is Tandheelkundig Centrum Volendam gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.
Tandheelkundig Centrum Volendam draagt haar vorderingen over aan Infomedics. Hierbij zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. Deze voorwaarden worden meegestuurd met de nota. Indien bij  uitzondering Tandheelkundig Centrum Volendam de nota rechtstreeks aan u verstuurt, zijn de algemene voorwaarden van Tandheelkundig Centrum Volendam van toepassing. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van  de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten  en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande  het vorengaande is  Tandheelkundig Centrum Volendam  te allen tijde gerechtigd een voorschot en/of contante betaling te verlangen.

Behandeling en informatie
Tandheelkundig Centrum Volendam informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de patiënt geschikt niveau en Tandheelkundig Centrum Volendam gaat na of patiënt de informatie heeft begrepen. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave geeft een overzicht van de door Tandheelkundig Centrum Volendam voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten.
Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is Tandheelkundig Centrum Volendam hiertoe niet gehouden. De behandelaar zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.
Tandheelkundig Centrum Volendam kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De behandelaar zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandheelkundig Centrum Volendam naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de patiënt.
De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandheelkundig Centrum Volendam ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. 14, Tandheelkundig Centrum Volendam legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Klachten
Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij Tandheelkundig Centrum Volendam schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn
Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval mag Tandheelkundig Centrum Volendam incassomaatregelen treffen. Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de factuur komen voor rekening van de patiënt, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld door de Wet Incassokosten. (sinds 1 juli 2012)
Bij betalingsachterstand is Tandheelkundig Centrum Volendam gerechtigd verdere behandeling op te schorten of de te verlangen behandeling slechts te verrichten tegen een betaling van een voorschot en/of contante betaling.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Tandheelkundig Centrum Volendam is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandheelkundig Centrum Volendam afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandheelkundig Centrum Volendam onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Tandheelkundig Centrum Volendam.